8-15 nov 2024 – Tour della Turchia Gold: Cappadocia, Konya, Pamukkale, Afrodisias, Efeso. Izmir, Istanbul